ต่ออายุการยืม -> ใส่ข้อมูล รหัสสมาชิก
      รหัสสมาชิก -> รหัสนักศึกษา ไม่มีขีดกลาง เช่น 451-00-0125 เป็น 451000125 หรือ รหัสบุคลากร
วิธีการใช้งาน-> คลิกเพื่ออ่าน

ข้อปฏิบัติ
1.สมาชิกจะต้องทำการต่ออายุการยืมก่อนวันครบกำหนด เท่านั้น
2.สามารถต่ออายุได้ 1 รอบ/เล่ม เท่านั้น ระยะเวลาตามสิทธิ์การยืมแต่ละประเภทสมาชิก
3.หากต้องการต่ออายุมากกว่า 1 เล่ม ให้ดำเนินการทีละเล่ม

รหัสสมาชิก