ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศทางอินเตอร์เน็ต : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกริก
ฐานข้อมูล :
ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ ทางอินเตอร์เน็ต
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก
งานวิจัยมหาวิทยาลัยอื่นๆ
งานวิจัยภาษาต่างประเทศ
สื่อโสตทัศนวัสดุภาษาไทย
สื่อโสตทัศนวัสดุภาษาต่างประเทศ
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ
ดรรชนีวารสารภาษาไทย
ดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศ

วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล.

1. เลือกฐานข้อมูลที่จะสืบค้น
2. ใช้หัวเรื่อง หรือ ชื่อหนังสือ หรือ ชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อหลักสูตร เป็น คำค้น


ค้นหา -> ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก
พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเเกริก, All rights reserved , Krirk University