ระบบสารสนเทศงานบุคคล
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกริก

* รหัสผู้ใช้
* รหัสผ่าน
 

 

***หมายเหตุ

  • ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับรหัสที่เข้าใช้ Internet

  • หากท่านต้องการพิมพ์ใบลา แต่ใบลาล่าสุดของท่านยังไม่ถูกบันทึกเข้าระบบเนื่องจากงานบุคลากรยังไม่ได้รับเอกสาร ให้ใช้วิธีเขียนใบลาและตรวจสอบวันลาสะสมแบบเดิม

   
* * * สามารถใช้งานได้กับ Internet Explorer Version 7.0 ขึ้นไป * * *