สำหรับนักศึกษา

 
* ประเภทผู้ใช้  
* รหัสนักศึกษา  
* รหัสผ่าน  
   

 
 

ประกาศ (18 กุมภาพันธ์ 2558)

 • ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
 • 1. เข้าระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา http://mis.krirk.ac.th/student_mis/default.asp
  2. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
  3. ติดต่อ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 1 ลงชื่อใบระเบียนประวัติ (ทบ.1)
  และยื่นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา , สำเนาบัตรประชาชน
  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

  ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปี 2556 และ 2557
  (รหัสขึ้นต้นด้วย 56,57) ดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนข้างต้น ภายในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

  หากนักศึกษาดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน จะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับ
  นักศึกษาในส่วนการตรวจสอบผลการเรียน หรือ การประเมินการสอนได้

  สำหรับนักศึกษาที่ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนแล้วก่อนหน้านี้ ให้นักศึกษาติดต่องานทะเบียนฯ
  เพื่อตรวจสอบหลักฐานและปรับปรุงสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา อีกครั้ง

  งานทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักวิชาการ อาคาร มังคละพฤกษ์ ชั้น 1
  เบอร์โทรศัพท์ 02-552-3500-8 ต่อ 103,109

 • ระบบประเมินการสอน ในภาค 1/2558 เปิดให้ประเมิน ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2558
 • ระบบประเมินการสอน ในภาค 2/2558 เปิดให้ประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559
 • ระบบประเมินการสอน ในภาค 3/2558 เปิดให้ประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2559


 

การขอรับ Username และ Password ตรวจสอบผลการเรียนทาง Internet

 1. ติดต่อรับด้วยตนเอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 1301
  • แจ้งความจำนงค์ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ  ขอรับ Username และ Password
  • ยื่นบัตรนักศึกษา
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ จัดพิมพ์  Username และ Password ให้แก่นักศึกษา
 2. ติดต่อขอรับทางโทรศัพท์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 02-552-3500-9 ต่อ 300 , 301
  • แจ้งความจำนงค์ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ  ขอรับ Username และ Password หรือ สอบถามผลการเรียน (แล้วแต่กรณี)
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น เพื่อยืนยันตัวบุคคล
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ แจ้ง  Username และ Password หรือ ผลการเรียน ให้แก่นักศึกษาทราบ
   
* * * แนะนำให้ใช้งานเบราเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์และรวดเร็ว* * *